mandag 28. mai 2012

Sosial kompetanse

Førre torsdag hadde vi om sosial kompetanse i samfunnsfagtimen. Det er sju ulike områder der vi kan "måle" den sosiale kompetansen. Ein fullt ut sosialt kompetent person har med andre ord desse sju gode eigenskapane:

Empati

Kunne setje seg inn i andre sin situasjon, og kunne sjå ting frå andre sin ståstad. Vise omsorg når andre har det vondt, og vise forståing for andre sine argument.

Positiv sjølvhevding

Delta i samfunnsliv og fritidsaktivitetar. Gje av seg sjølv, bruke eigne evner og anlegg. By seg litt fram, men utan å trakke andre ned (Vere både ein god vinnar og ein god tapar - gjerne i kombinasjon med det å ha empati...)


Samarbeid

Kunne jobbe saman med andre om eit felles prosjekt. Kunne både gje og ta i eit arbeidsfellesskap, og kunne inngå kompromiss i konfliktsituasjonar.

Det å innrette seg i eit fellesskap er ein eigenskap som berre vert viktigare og viktigare, evna til samarbeid er kanskje ein av dei viktigaste faktorane i norsk arbeidsliv. (Min påstand - bygd på ting eg har høyrt og lest i ulike media.)
Sjølvkontroll

Kunne styre seg sjølv. Ikkje berre følge straumen, men ta aktiv leiing i eige liv.

Kunne ta val som ein står for - også i ettertid.

Ikkje la kjenslene styre alle reaksjonar. Hjernen skal styre kroppen, ikkje flyktige kjensler som sinne, frustrasjon eller hemnlyst.
Ta ansvar for andre

Vise omsorg for dei svake i samfunnet.

Kunne ta seg av og ta ansvar for dei som ikkje kan ta seg av seg sjølv. Foreldrerolla krev ein del av dette kompetanseområdet!

Inkludere alle i fellesskapet. Ikkje mobbe eller stengje ute andre, men ta med dei som ser ut til å vere aleine og utanfor.
Ta initiativ

Ikkje sitje på gjerdet og vente på at alle andre skal gjere noko. Engasjere seg i saker ein har meiningar om!

Ta kontakt med andre - vere den som ringer og ber med andre ut. Ikkje sitje og vente på at telefonen skal ringje.

Rekke opp handa og delta aktivt i eiga læring. Ikkje vente på at ein time plutseleg skal bli interessant eller relevant, men gjere det ein kan for at den skal bli det.

Vise Glede

Ein utruleg viktig kompetanse å ha! Klarar ein å vise glede, vert ein ein person som andre syns det er greit å omgås.

Ikkje skjule alle kjensler, men smile og le når ein har det kjekt eller syns noko er morsomt. Vise dei andre at ein har det greit - då får også dei det betre.

Dessutan er smil veldig smittsamt!


Dette var altså dei sju kompetansane vi gjekk igjennom, og eg skriv dei her fordi dei kan vere greie å hugse på for dei fleste av oss. Kanskje ein kan utfordre seg sjølv på nokre av felta? Jo fleire som prøver å tileigne seg fleire av desse eigenskapane, jo betre vil samfunnet vårt bli! (Også min påstand...)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar