fredag 18. mai 2012

Ein erfaren elev

Eg har nettopp hatt ein samfunnsfagtime saman med klassen min, og i dag handla det om familie, sosialisering og roller. Vi snakka blant anna om ulike roller ein kan ha, og det var naturleg å komme inn på rolla "elev". Det vert stilt ein del krav til rolla, og eg som lærar har heilt klare forventningar til mine elevar. Dei viktigaste forventningane er:

- At dei er stille når dei skal, slik at alle som vil kan fylgje med.
- At dei er engasjerte i timane, deltek og stiller spørsmål.
- At dei gjer sitt aller beste for å lære.
- At dei prøver å finne dei læringsstrategiane som passar best for dei sjølv, slik at dei kan lære seg å lære på ein mest mogleg effektiv og god måte.
- At dei er greie med kvarandre, slik at alle trivst i klasserommet.

Medan vi snakka om dette, kom vi også inn på mi rolle som lærar. Eg har også ei klart definert rolle, og oppgåver som eg skal fylle. Samtidig har eg mykje erfaring med det å vere elev, så viss eg ein dag skal på eit kurs, er det ikkje vanskeleg å leggje av seg lærarhatten og gå inn i elevrolla.

Eg begynte å rekne på kor mange år eg sjølv har sitte på skulebenken, og kom fram til fylgjande tal:Med andre ord har eg vore elev meir enn halve livet mitt!

Då må eg vel få lov til å kalle meg ein erfaren elev?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar