onsdag 11. januar 2017

Nathalie Simonsson: Verdas viktigaste bok - om kropp, kjensler og sex

Denne boka inneheld svar på dei fleste spørsmål som ungdom skulle ha om kropp, utvikling, kjensler og seksualitet. Den rettar seg særleg mot aldersgruppa 10-12 år (altså mellomtrinnet), den gruppa born som er på rask veg inn i puberteten og ungdomsstadiet.

Boka er delt inn i sju kapittel.
1) Peiling på kroppen, om pubertet og korleis kroppen endrar seg.
2) Jente- og gutefabrikken, om kjønnsroller og det å få vere den ein er.
3) Familie på alle måtar, om ulike måtar å vere familie på.
4) Kjenn etter, om gode og dårlege kjensler.
5) Viktig vennskap, om det å ha vener og å vere einsam, og om mobbing og gruppepress.
6) Kjærleik på eigne vilkår, om lengting, forelsking, kjærleik og kyssing.
7) Nysgjerrig på sex, om seksualitet, sex, sjukdomar og prevensjon.

Boka kan brukast som utgangspunkt for samtale med borna, eller den kan brukast som eit oppslagsverk av borna sjølv. Boka tek som sagt opp ei rekke aktuelle tema, og supplerar godt seksualundervisninga i skulen. Det er den psykiske helsa og kunnskapen om korleis kroppen fungerer og korleis ulike menneske kan ha det som står i fokus. Boka tek også opp somme etiske sider ved tema, som seksuell lågalder, overgrep, viktigheita av å ikkje vere med på ting ein ikkje har lyst til og tips til korleis ein kan tolke andre sine kjensler.

Boka legg stor vekt på å formidle kor vanleg det er å føle seg annleis, utanfor, usikker osv. i ungdomstida, og kan på den måten vere med på å førebygge nettopp denne uvissa rundt sine eigne kjensler og eigen kropp. Når ein veit at det ein føler ikkje er uvanleg, kan ein bli meir trygg på seg sjølv!

Boka er fint illustrert, og språket er direkte og enkelt. Det er brukt noko humor i boka, særleg i illustrasjonane, noko som kan lette lesinga. I tillegg er det mange faktaboksar og margtekstar med interessant ekstra-informasjon. Dette gjer boka endå kjekkare!

Boka eignar seg til bruk både i skulen og privat.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar